Všeobecné obchodné podmienky


Spoločnosti ALUTEC KK s.r.o. platné a účinné od 23. 2. 2018

A. Úvodné ustanovenie

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP “) spoločnosti ALUTEC K&K, s.r.o., so sídlom Banská 2, 915 01  Nové Mesto nad Váhom, IČO: 45 528 527, zapísané v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trenčíne, vložka 2290/R upravujú všetky obchodné prípady, v ktorých vystupuje spoločnosť ALUTEC K&K, s.r.o. ako predávajúci (ďalej len predávajúci) a obchodní partner ako kupujúci (ďalej len kupujúci). Súčasťou VOP je tiež reklamačný poriadok.

2. Predávajúci je:

prevádzkovateľom špecializovaného veľkoobchodu

zhotoviteľom diela, ktorým sa rozumie zhotovenie, montáž, údržba, oprava nebo úprava zariadenia alebo jeho častí

3. Kupujúcim je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá nakupuje výrobky, diela alebo služby predávajúceho.

4. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim alebo akceptáciou ponuky predávajúceho kupujúcim.

5. VOP sú prílohou každej potvrdenej objednávky/zmluvy.

6. VOP majú všeobecnú platnosť, tú možno vylúčiť alebo obmedziť výhradne písomnou rámcovou zmluvou predávajúceho s kupujúcim, potvrdenú obomi stranami, pri realizácií jednotlivého obchodného prípadu.

7. Po uplynutí doby, na ktorú bola uzavretá rámcová zmluva, sa na ďalšie obchodné prípady vzťahujú VOP, pokiaľ nie je dohodnuté inak ďalšou rámcovou zmluvou.

8. Znenie VOP môže predávajúci doplňovať alebo meniť. Týmto ustanovením však nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia VOP.

9. Všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú týmito VOP upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len Obchodný zákonník). Predávajúci a kupujúci vyhlasujú, že sa dohodli, že ich záväzkový vzťah sa spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.


B. Ponuky predávajúceho a uzavretie zmluvného vzťahu

1. Ponuky predávajúceho sú odpoveďou na dopyt kupujúceho.

2. Ponuky predávajúceho obsahujú označenie a cenové údaje dopytovanej dodávky tovaru/diela. Podľa špeciálnych požiadaviek v dopyte kupujúceho môžu obsahovať aj ďalšie vyžiadané údaje.

3. K uzavretiu zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim dochádza v okamihu:

objednaním kupujúceho a potvrdením objednávky predávajúcim

podpisu písomnej kúpnej zmluvy alebo písomnej zmluvy o dielo alebo rámcovej zmluvy

4. Písomnú zmluvu signuje na strane predávajúceho konateľ spoločnosti alebo prokurista. Iná osoba môže zmluvu podpísať len na základe písomného splnomocnenia konateľa.

5. Čo sa týka osoby podpisujúcej zmluvu na strane kupujúceho, je predávajúci v dobrej viere, že ide o osobu oprávnenú takýto dokument podpísať.

6. Potvrdenie objednávky vykonáva predávajúci vždy písomne, prípustné je potvrdenie e-mailom. Iná forma potvrdenia objednávky je neplatná. Potvrdenie objednávky je oprávnený podpísať poverený pracovník/pracovníci predávajúceho.


C. Spôsob objednávania tovaru

1. Objednávka je jednostranný záväzný právny úkon kupujúceho adresovaný predávajúcemu.

2. Kupujúci môže doručiť predávajúcemu objednávku poštou na adresu sídla spoločnosti, e-mailom na elektronickú adresu aluteckk@aluteckk.sk alebo na elektronické adresy poverených pracovníkov predávajúceho.

3. Kupujúci je povinný v objednávke uviesť tieto údaje:

číslo ponuky, podľa ktorej objednáva. Ak objednáva bez predchádzajúcej ponuky, uvedie objednávacie číslo podľa katalógu predávajúceho a množstvo tovaru, u profilov rezaných na mieru uvedie ich dĺžku a počet.

obchodnú firmu alebo meno a priezvisko kupujúceho, miesto/bydlisko, IČO, DIČ, kontaktné informácie (telefón, fax, e-mailová adresa). V prípade prvej objednávky kupujúci doloží výpis z obchodného registra/kópiu živnostenského listu a osvedčenie o DIČ

miesto dodania tovaru – presnú adresu

kontaktnú osobu oprávnenú jednať za kupujúceho o objednávke

4. Akékoľvek zmeny oproti údajom uvedeným v objednávke je kupujúci povinný predávajúcemu bezodkladne písomne oznámiť. Predávajúci nezodpovedá za škodu spôsobenú oneskoreným alebo nesprávnym dodaním tovaru, ak bola spôsobená porušením povinností kupujúceho podľa tohto článku.

D. Predmet dodávky

1. Predmetom dodávky je tovar, dielo, alebo služba, ktoré boli dojednané ako plnenie medzi predávajúcim a kupujúcim niektorým zo spôsobov popísaných v oddiele B, bodu 3. týchto VOP.

2. Tovar dodaný predávajúcim má technické parametre dojednané s kupujúcim. Tie zodpovedajú zákonu č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Spolu s tovarom/dielom/službou môžu byť súčasťou dodávky, v závislosti na jej charaktere, tiež príslušné dokumenty, ktoré nemusia byť poskytnuté v slovenskom jazyku. Týmito dokumentmi sú: katalógový list, certifikát, prehlásenie o zhode, servisný výkaz, dodací list alebo iný dokument.

4. Súčasťou dodávky je i obal, v ktorom je tovar/dielo dodávané. Súčasťou dodávky nie sú vratné veci pre prepravu – palety, prepravné kontajnery.

5. Súčasťou dodávky diela sú projekčné práce, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

6. Súčasťou dodávky alebo servisnej činnosti je odborné poradenstvo zo strany predávajúceho na vyžiadanie kupujúceho.

7. Doprava ku kupujúcemu je súčasťou dodávky iba vtedy, ak je to medzi predávajúcim a kupujúcim výslovne dojednané.

8. Prípadná nekompletnosť dodávky predávajúceho nie je nesplnením dodávky, zakladá však právo kupujúceho na zahájenie reklamačného riadenia.

E. Cena tovaru/diela a platobné podmienky

1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za dodávku dohodnutú cenu. Tou je cena, uvedená v zmluve alebo v písomnom potvrdení objednávky, ktoré vystavil predávajúci.

2. Zjednaná cena obsahuje všetky súčasti a príslušenstvo dodávky, pokiaľ nie je zmluvnými stranami písomne dohodnuté inak.

3. Cenu vyúčtuje predávajúci kupujúcemu po splnení dodávky faktúrou – daňovým dokladom. Vo faktúre – daňovom doklade zúčtuje predávajúci zálohy doposiaľ poskytnuté kupujúcim na daný obchodný prípad.

4. V prípade prvého obchodného prípadu je kupujúci povinný uhradiť 100% ceny tovaru/diela vopred na základe zálohovej faktúry.

5. Náležitosti faktúry – daňového dokladu:

číslo kúpnej zmluvy/objednávky/ponuky

IČO a DIČ predávajúceho a kupujúceho

bankové spojenie predávajúceho

ďalšie náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v aktuálne platnom znení

6. Kupujúci je povinný uhradiť faktúru – daňový doklad počas doby splatnosti, ktorá je na faktúre uvedená a predstavuje 2 týždne, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú na inom časovom úseku. V prípade omeškania s úhradou faktúry si môže predávajúci uplatniť voči kupujúcemu príslušný zákonný úrok z omeškania, pokiaľ nie je zmluvným dojednaním dojednaná iná výška úroku z omeškania.

7. Dôsledkom omeškania kupujúceho so zaplatením záloh je predĺženie doby dodávky predávajúceho o dobu z omeškania úhrady zálohovej faktúry. Pri omeškaní dlhšom ako 30 dní je predávajúci oprávnený od zmluvného vzťahu odstúpiť.


F. Termín, miesto a náležitosti dodávky

1. Dodávka musí byť predávajúcim splnená v termíne dohodnutom zmluvným vzťahom. Pokiaľ nie je termín dohodnutý, tak v dobe zvyčajnej pre splnenie dodávky tohoto typu.

2. Odstúpenie kupujúceho od zmluvného vzťahu je v prípade omeškania predávajúceho možné len vtedy, ak to bolo v zmluvnom vzťahu výslovne dohodnuté.

3. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, je miestom dodávky sídlo predávajúceho, zapísané v obchodnom registri.

4. Pokiaľ je súčasťou dodávky doprava, predávajúci zaistí dodanie tovaru/diela vlastnou autodopravou alebo prepravnou spoločnosťou. Kupujúci je povinný potvrdiť predávajúcemu dodací list. Bez potvrdenia dodacieho listu je predávajúci oprávnený dodávku neodovzdať, bez toho aby na jeho strane došlo k dôsledkom omeškania. O odmietnutí dodávky urobí pracovník predávajúceho záznam na dodacom liste.

5. Pri osobnom prevzatí dodávky v sídle predávajúceho je kupujúci povinný potvrdiť predávajúcemu dodací list. Bez potvrdenia dodacieho listu je predávajúci oprávnený dodávku neodovzdať, bez toho aby na jeho strane došlo k dôsledkom omeškania. O odmietnutí dodávky urobí pracovník predávajúceho záznam na dodacom liste.

6. Kupujúci je povinný dôsledne preskúmať pri prevzatí dodávky jej úplnosť a podľa možností i funkčnosť. Závady dodávky zaznamená pracovník kupujúceho do dodacieho listu. Predávajúci nie je povinný brať v úvahu neskoršie reklamácie týkajúce sa úplnosti dodávky.

7. V prípade sporu sú záväzné záznamy na dodacom liste, ktorý je v držaní predávajúceho.


G. Nadobudnutie vlastníckeho práva

1. Do doby prevodu vlastníckeho práva na dohodnutý tovar/dielo na kupujúceho sa kupujúci zaväzuje nakladať s tovarom/dielom tak, aby predávajúcemu nevznikla škoda. Kupujúci sa ďalej zaväzuje plniť dispozičné pokyny predávajúceho ako doterajšieho vlastníka veci.

2. K prevodu vlastníckeho práva na dohodnutý tovar/dielo dochádza jeho prevzatím alebo odovzdaním prvému dopravcovi podľa § 412 a § 413 Obchodného zákonníku. Nebezpečenstvo škody na tovare/diele prechádza na kupujúceho v dobe, kedy tovar/dielo fyzicky prevezme od predávajúceho a v prípade ak je predávajúci povinný podľa zmluvy odovzdať tovar dopravcovi na prepravu tovaru kupujúcemu, prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare, keď sa tovar odovzdá prvému dopravcovi na prepravu do miesta určenia.. Pokiaľ tak neurobí včas, je rozhodujúca doba, kedy predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s predmetom plnenia a kupujúci poruší zmluvu neprevzatím predmetu plnenia.

H. Záručná doba a reklamácie pre sortiment veľkoobchodu

1. Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záruku v dĺžke 12 mesiacov, pokiaľ nie je zákonom stanovené inak.

2. Kupujúci má povinnosť pri prevzatí tovaru skontrolovať jeho zabalenie. Poškodenie obalu a rovnako tak očividné poškodenie dodávky je kupujúci povinný uviesť do prepravného listu dopravcu, ktorý tovar doručil. Kupujúci je povinný uviesť mieru poškodenia a dať si dopravcom tento zápis potvrdiť.

3. Kupujúci je povinný reklamovať písomnou formou do 48 hodín od prevzatia tovaru jeho chyby a rozdiely v dodanom množstve, ktoré nebolo možné odhaliť pred rozbalením zásielky kvôli povahe tejto zásielky. Kupujúci je povinný nedostatky popísať alebo uviesť, ako sa prejavujú pri použití tovaru. Za písomné ohlásenie nedostatku je považovaný e-mail, fax, doporučený list alebo zápis z jednania, doručený predávajúcemu do jeho prevádzky. Ostatné formy ohlásenia nedostatku nie sú záväzné.

4. Kupujúci je v prípade reklamácie povinný predložiť doklad o zakúpení tovaru u predávajúceho (kúpna zmluva, dodací list, potvrdenie objednávky).

5. Pokiaľ kupujúci použije dodaný tovar k ďalšiemu spracovaniu, je predpoklad, že tovar dôkladne skontroloval a skonštatoval, že je bez závady. Nárok kupujúceho na úhradu škôd spôsobených ďalším spracovaním dodaného tovaru je vylúčený.

6. Predávajúci zodpovedá za dodaný tovar/výrobky tretích strán s ohľadom k rozsahu záručných podmienok týchto tretích strán.


I. Záručná doba a reklamácie pre zhotovenie diela

1. Predávajúci poskytuje na dielo záruku v dĺžke 12 mesiacov. To znamená, že dielo bude po dobu trvania záručnej doby bez chýb, bude spôsobilé k riadnemu užívaniu a bude mať vlastnosti stanovené špecifikáciou diela.

2. Pokiaľ je časťou diela súčiastka(y) dodaná treťou stranou, zodpovedá predávajúci za túto súčiastku(y) s ohľadom k rozsahu záručných podmienok tejto tretej strany.

3. Záručná doba začína platiť po predaní diela predávajúcim a prevzatí diela kupujúcim. Pokiaľ kupujúci neprevezme dodávku z dôvodov na strane kupujúceho, je rozhodujúca doba od výzvy predávajúceho kupujúcemu k prevzatí dodávky.

4. Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté používaním diela v rozpore s návodom na použitie, technickými predpismi alebo katalógovými listami výrobcu vrátane nevykonávania určených kontrol a zápisov o nich alebo nevykonávania určených úkonov údržby diela.

5. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie alebo zničenie diela v dôsledku mechanického poškodenia inou osobou alebo neodborného zásahu inej osoby.

6. Záruka sa ďalej nevzťahuje na škody vzniknuté zásahom vyššej moci alebo na odcudzení dodávky diela.

7. Na súčasti diela, ktoré boli predávajúcim nahradené za nové v dôsledku oprávnenej reklamácie kupujúceho, beží záručná lehota znovu od počiatku odo dňa odovzdania reklamačnej opravy kupujúcemu.

8. Reklamácia sa uplatňuje písomne bez zbytočného odkladu po zistení chyby. Za písomné uplatnenie chyby je považovaný doporučený list alebo zápis z jednania, doručený na adresu sídla predávajúceho. Ostatné formy ohlásenia chyby nie sú záväzné.

9. Kupujúci je v prípade reklamácie povinný predložiť doklad o zakúpení diela (kúpna zmluva, dodací list, potvrdenie objednávky) u predávajúceho a ďalej je povinný chyby popísať alebo uviesť, ako sa prejavujú pri použití diela.

10. Pokiaľ je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo:

na opravu chyby, pokiaľ je chyba opraviteľná

na odstránenie chyby dodaním novej veci bez chyby alebo dodaním chýbajúcej veci

na poskytnutie primeranej zľavy zo zjednanej kúpnej ceny diela

na odstúpenie od kúpnej zmluvy

11. Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámení chyby, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení chyby. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, pokiaľ kupujúci požiadal o opravu chyby, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Pokiaľ predávajúci neodstráni chyby v primeranej lehote alebo oznámi kupujúcemu, že chyby neodstráni, môže kupujúci požadovať namiesto odstránenia chyby primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť.

12. Ak neuplatní kupujúci svoje právo včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy (§ 436 ods. 3 Obchodného zákonníka):

Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie chyby, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Pokiaľ kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu chybu. Iné chyby môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním novej veci; voľba nesmie kupujúcemu spôsobiť neprimerané náklady.

Ak neodstráni predávajúci chybu na veci včas alebo chybu na veci odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Uskutočnenú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho.

13. Pokiaľ bude reklamácia riešená poskytnutím primeranej zľavy zo zjednanej ceny diela, poukáže predávajúci príslušnú čiastku zodpovedajúcu poskytnutej zľave na účet kupujúceho, a to najneskôr do 14-tich dní odo dňa, kedy predávajúci obdržal písomné oznámenie kupujúceho o reklamácii.

14. Reklamácia je uplatniteľná najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, tiež reklamácia odoslaná kupujúcim listovou zásielkou v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za uplatnenú v termíne.

15. Predávajúci je povinný zahájiť práce k odstráneniu reklamovanej chyby okamžite po obdržaní reklamácie kupujúceho.

16. Predávajúci je povinný písomnou formou oznámiť termín odstránenia chyby osobe, ktorá chybu predávajúcemu oznámila.

17. Kupujúci je povinný umožniť pracovníkom predávajúceho prístup do miest, ktoré sú potrebné k odstráneniu chyby. Pokiaľ tak nie je umožnené, nie je predávajúci v omeškaní s termínom zahájenia prác na odstránenie chyby.

18. Zmluvné strany dohodnú termín pre odstránenie reklamovanej chyby podľa jej miery a povahy. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na termíne odstránenia reklamovanej chyby, platia termíny definované Občianskym zákonníkom.


J. Právo predávajúceho neuzavrieť obchodný vzťah s kupujícím v prípade finančných záväzkov kupujúceho po splatnosti

1. Pokiaľ má kupujúci u predávajúceho nevyrovnané finančné záväzky po splatnosti alebo neuhradené faktúry počas doby splatnosti, tak predávajúci nezačne vybavovanie a práce na ďalších objednávkach do doby vyrovnania týchto záväzkov. O tomto kroku informuje predávajúci kupujúceho emailom, telefonicky alebo faxom. Toto sa nedá posudzovať ako oneskorenie v dodacej dobe na strane predávajúceho.

2. Po vyrovnaní všetkých splatných záväzkov kupujúceho na účet predávajúceho začne predávajúci okamžite pracovať na objednávke a od tejto chvíle sa tiež počíta nový termín dodania.

3. Ak neuhradí kupujúci nevyrovnané finančné záväzky do 15 dní od prijatia jeho novej objednávky predávajúcim, môže predávajúci písomne odstúpiť od zmluvného vzťahu na dodávku tovaru/diela a predávajúci vyúčtuje kupujúcemu prípadné poskytnuté zálohy na zrušený obchodný prípad tým spôsobom, že tieto zálohy započíta do svojich pohľadávok za kupujúcim po splatnosti, vrátane úrokov z omeškania a kurzových rozdielov. Prípadný preplatok záloh po ich vyúčtovaní vráti predávajúci na účet kupujúceho.


K. Odstúpenie od zmluvy

1. Pokiaľ nastanú u niektorej zo zmluvných strán skutočnosti brániace plneniu zmluvných ujedaní, je táto strana povinná bez zbytočného odkladu informovať druhú stranu o týchto skutočnostiach a vyvolať tým jednanie zmluvných strán.

2. Obe zmluvné strany môžu od zmluvy odstúpiť v prípadoch, kedy druhá zmluvná strana podstatným spôsobom poruší povinnosti, na splnení ktorých sa zaviazala zmluvne a zmluvné dojednanie alebo príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka definujú toto konanie ako podstatné porušenie zmluvy.

3. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú nasledujúci deň po dni, v ktorom bolo písomne oznámené o odstúpení od zmluvy doručené druhej strane. Za písomné oznámenie je považovaný e-mail, fax alebo doporučený list, doručený druhej zmluvnej strane na adresu jej sídla resp. miesta podnikania uvedenom v príslušnom obchodnom resp. živnostenskom registri. Ostatné formy ohlásenia chyby nie sú záväzné.


L. Spracovanie osobných údajov

1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je fyzickou osobou podnikateľom, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu miesta podnikania vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu.

3. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán. Prevádzkovateľ poskytuje kupujúcemu Informácie podľa Článku 13 GDPR tu.


M. Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci i kupujúci sú oprávnení previesť na inú osobu svoje práva a povinnosti vyplývajúce z obchodného vzťahu. O tejto zmene sú povinní oboznámiť druhú zmluvnú stranu písomnou formou.

2. Pokiaľ obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa obe strany dohodli, že sa tento vzťah riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva obidvoch strán vyplývajúce z obecne záväzných právnych predpisov, najmä občianskeho zákonníku.

3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 23. 2. 2018

Za ALUTEC K&K, s.r.o.:

David Kočí
konateľ