Zásady ochrany osobných údajov


Spoločnosti ALUTEC K&K, s.r.o. platné a účinné od 25. 5. 2018

Pokiaľ ste naším obchodným partnerom alebo návštevníkom webu, poskytujete nám svoje osobné údaje a stávate sa subjektom údajov. My zodpovedáme za ochranu a zabezpečenie osobných údajov rovnako ako v prípade osobných údajov našich zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie. Zoznámte sa teda s ochranou osobných údajov, zásadami a právom, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie Európskeho parlamentu) a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a so Zákonom č. 122/2013 Z.z.. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov.

I. Správca osobných údajov


Obchodná firma/Správca osobných údajov: ALUTEC K&K, s.r.o. (ďalej len správca)
Vložka  číslo: 2290/R vedená na Okresnom súde v Trenčíne
Identifikačné číslo: 45 528 527
Sídlo: Banská 2, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

II. Prehlásenie

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov splňujeme všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, hlavne Zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, takže:

 • Osobné údaje spracovávame pre jasne stanovený účel iba na základe platného právneho dôvodu, a to najmä plnenie zmluvy, oprávneného záujmu, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu.

 • Zhromažďujeme len základné osobné údaje, nie citlivé typy osobných údajov.

 • Prijali sme zodpovedajúce technické a organizačné opatrenia k zaisteniu maximálnej úrovne zabezpečenia.

 • Všetci zamestnanci a spracovatelia osobných údajov sú viazaní mlčanlivosťou o spracovávaných údajoch.

 • Umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa Zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

III. Účel spracovania osobných údajov správcom

 • plnenie obchodného vzťahu (spracovanie dopytov, vytváranie ponúk, uzatváranie objednávok/zmlúv, realizáciu dodávok, plnenie záručného a pozáručného servisu)

 • zaisťovanie podpory predaja tovaru vrátane marketingových spôsobov

 • ochrana životne dôležitých záujmov subjektu

 • ochrana práv správcu, príjemcu, alebo iných dotknutých osôb (napr. vymáhanie pohľadávok správcu)

 • ochrana majetku, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, požiarna ochrana

 • archivovanie vedené na základe zákona

 • ponúkanie obchodu, alebo služieb

 • vytváranie interných databáz, analýz, prognóz a štatistík

 • výberové konania na voľné pracovné miesta

 • rozvoj ľudských zdrojov

 • plnenie zákonných povinností zo strany správcu

IV. Kategórie subjektov údajov

 • zákazníci (klienti) správca

 • dodávatelia služieb

 • návštevníci aj. osoby pohybujúce sa v areáloch správcu

 • iné osoby, ktoré sú v zmluvnom vzťahu ku správcovi

 • zamestnanci správcu

 • uchádzači o zamestnanie

V. Kategórie osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania

Osobné údaje získava správca priamo od subjektov údajov, alebo z verejne prístupných zdrojov (Obchodný register, Živnostenský register, internetové katalógy a telefónne zoznamy atď.), ide o tieto osobné údaje:

 • adresné a identifikačné údaje slúžiace k jednoznačnej a nezameniteľnej identifikácii dotknutého subjektu (napr. meno, priezvisko, titul, prípadne rodné číslo, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, IČO, DIČ, čísla bankových účtov) a údaje umožňujúce kontakt s dotknutým subjektom (kontaktné údaje - napr. kontaktná adresa, číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa a iné obdobné informácie)

 • popisné údaje (napr. bankové spojenie)

 • ďalšie údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy

 • údaje poskytnuté nad rámec príslušných zákonov spracovávané v rámci udeleného súhlasu zo strany subjektu údajov (spracovanie fotografií, použitie osobných údajov za účelom rozvoja ľudských zdrojov, podpisové vzory, fotokópie dokladu totožnosti za účelom identifikácie účastníka výberového konania)

VI. Spôsob spracovania a spracovatelia osobných údajov

Osobné údaje sú spracovávané automaticky aj  manuálne a sú sprístupnené  zamestnancom správcu, pokiaľ je to nevyhnutné k plneniu ich pracovných povinností. Ďalej môžu byť správcom údajov poskytnuté k ďalšiemu spracovaniu externým poskytovateľom účtovných služieb, právnych služieb, prepravným spoločnostiam, poskytovateľom poštových a komunikačných služieb a služieb elektronických komunikácií, povereným zmluvným partnerom v oblasti IT služieb a technológií, marketingových služieb, poradenských služieb a certifikačných služieb. Väčšina spracovateľov má k osobným údajom subjektov obmedzený prístup len pre nevyhnutné účely spracovania. Podľa rozsahu spracovania uzavrel správca s týmito spracovateľmi Spracovateľskú zmluvu/Prehlásenie o mlčanlivosti. Zoznam týchto spracovateľov poskytne správca subjektu údajov na vyžiadanie.

Osobné údaje môžu byť správcom údajov poskytnuté k ďalšiemu spracovaniu externým poskytovateľom účtovných služieb, právnych služieb, prepravným spoločnostiam, povereným zmluvným partnerom v oblasti IT služieb a technológií, marketingových služieb, poradenských služieb a certifikačných služieb. Väčšina spracovateľov má k osobným údajom subjektov obmedzený prístup len na nevyhnutné účely spracovania. Podľa rozsahu spracovania uzavrel správca s týmito spracovateľmi Spracovateľskú zmluvu/Prehlásenie o mlčanlivosti. Zoznam týchto spracovateľov poskytneme subjektu údajov na vyžiadanie.

VII. Ostatní príjemcovia osobných údajov

Správca údajov poskytuje z dôvodu štátneho dozoru, prevencie, vyšetrovania, odhaľovania či stíhania trestných činov alebo výkonov trestov, vrátane ochrany pred hrozbami pre verejnú bezpečnosť a ich predchádzaniu, osobné údaje príslušným orgánom verejnej moci alebo iným subjektom, ktoré sú oprávnené k spracovaniu osobných údajov.

VIII. Ostatné účely spracovania

Správca údajov môže použiť poskytnuté osobné údaje aj pre obchodné a marketingové účely.

IX.

Používanie súborov cookies

Pokiaľ má subjekt údajov vo svojom webovom prehliadači povolené cookies, spracováva správca chovanie z cookies umiestnených na svojich internetových stránkach pre účely zaistenia lepšej prevádzky internetových stránok a pre účely internetovej reklamy správcu.

Používané typy súborov cookies:

 • Dočasné cookies – sú v zariadení uložené len počas relácie prehliadača a vymažú sa hneď, ako je prehliadač zatvorený.

 • Trvalé cookies – zostávajú v zariadení uložené aj po zavretí prehliadača, a to po rôzne dlhý čas; práve tieto cookies umožňujú rozpoznať zariadenie, keď webové stránky užívateľ znovu navštívi.

 • Cookies prvej strany – cookies, ktoré sú do zariadenia ukladané webovými stránkami.

 • Cookies tretích strán – cookies, ktoré sú do zariadenia ukladané stránkami partnerov správcu pre sociálne média, reklamy a analýzy.

Všetky súbory cookie používané serverom správcu sú používané v súlade so súčasným zákonom o cookies EU.
Súbory cookie je možné kedykoľvek zmazať, môžu sa ale stratiť všetky informácie, ktoré umožňujú rýchlejší a efektívnejší prístup k webu vrátane nastavení personalizácie.
Nastavenie použitia súborov cookies je súčasťou internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies vo predvolenom nastavení automaticky prijíma. Súbory cookies možno pomocou webového prehliadača odmietnuť alebo obmedziť na vybrané typy.
Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie možno nájsť v dokumentácii internetových prehliadačov, alebo na nasledujúcich webových stránkach:

X. Doba spracovania osobných údajov

Správca údajov uchováva osobné údaje po dobu trvania plnenia zmluvného vzťahu a ďalej po dobu, ktorú mu ukladajú zákonné predpisy. V prípade spracovania osobných údajov na základe súhlasu do predloženia požiadavky na ukončenie ďalšieho spracovania týchto údajov.

XI. Práva subjektu osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov má dotknutý subjekt rad práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, kontaktujte nás prostredníctvom nižšie uvedeného e-mailu.
Právo na informácie: je splnené touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.
Právo na prístup: subjekt údajov má právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, správca údajov je povinný poskytnúť kópiu spracovávaných osobných údajov.
Právo na doplnenie a opravu: subjekt údajov má právo na to, aby správca údajov bez zbytočného odkladu opravil alebo doplnil nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú.
Právo na obmedzenie spracovania – subjekt údajov má právo na to, aby správca údajov v odôvodnených prípadoch obmedzil spracovanie osobných údajov.
Právo na prenositeľnosť osobných údajov – subjekt údajov má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi.
Právo na výmaz – subjekt údajov má právo na to, aby správca údajov bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, pokiaľ:

 • osobné údaje nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli spracované

 • subjekt údajov odvolá súhlas k spracovaniu osobných údajov

 • subjekt údajov vznesie námietky proti spracovaniu

 • osobné údaje boli spracované protiprávne

 • uchovanie osobných údajov nepredpisujú ďalšie relevantné zákonné predpisy

 • sa nejedná o verejný záujem v oblasti verejného zdravia, archivácie, vedeckého či historického výskumu, štatistiky

 • sa nejedná o výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Právo podať sťažnosť u dozorného úradu – subjekt údajov má právo podať sťažnosť u dozorného úradu, tzn. Úradu pre ochranu osobných údajov.

XII. KONTAKT
 

Kontaktný email pre všetku komunikáciu týkajúcu sa osobných údajov: gdpr@aluteckk.cz

Ďakujeme vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním Informácií o spracovaní osobných údajov. Tu nájdete úplné znenie našich Všeobecných obchodných podmienok.

Za ALUTEC KK s.r.o.

David Kočí
konateľ